Museum Lolland-Falster - Registranter - Rådhuse på Lolland-Falster

Introduktion  |  Bygningsregistrant  |  Rådhusbilleder  |  Rapport  |  Links


Udskrift af bygningsregistranten

Se tilhørende billeder

Rudbjerg kommune
1.4.-1966 til 1.1.-2007

Historik
Rudbjerg kommune:
Landkommunerne Arninge, Dannemare, Kappel, Tillitse, Vestenskov indlemmet i Rudbjerg kommune 6.1.-1966. Gloslunde-Græshave indlemmet i Rudbjerg kommune 1970.
Arninge indlemmet i Rudbjerg kommune resolution 6.1.- 1966.
Dannemare oprindelig var del af Dannemare-Tillitse resolution 1.10.-1842. Adskilt i Dannemare og Tillitse resolution 1.1.- 1843. Dannemare indlemmet i Rudbjerg kommune resolution 6.1. 1966.
Gloslunde-Græshave indlemmet i Rudbjerg kommune 1970.
Kappel oprindelig var del af Vestenskov-Kappel skrivelse 19.9.- 1844. Adskilt i Vestenskov og Kappel skrivelse 19.9.-1844. Kappel indlemmet i Rudbjerg kommune resolution 6.1.-1966.
Tillitse oprindelig var del af Dannemare-Tillitse resolution 1.10. 1842. Adskilt i Dannemare og Tillitse resolution 1.1.- 1843. Tillitse indlemmet i Rudbjerg kommune resolution 6.1.- 1966.
Vestenskov oprindelig var del af Vestenskov-Kappel skrivelse 19.9.- 1844. Adskilt i Vestenskov og Kappel skrivelse 19.9.- 1844. Indlemmet i Rudbjerg kommune resolution 6.1.- 1966.
1. januar 2007 bliver Rudbjerg kommune indlemmet i Lollands kommune i Region Sjælland sammen med Holeby, Højreby, Maribo, Nakskov, Ravnsborg og Rødby kommune.

Registrerede bygninger:

  
Bygning: Tillitsevej 17
Adresse: Adresse: Tillitsevej 17
By: Dannemare
Sogn: Tillitse
Matr.nr.: 10f
Note: Indtil 1. Januar 2007 kommunalt tilhørforhold: Rudbjerg kommune i Storstrøms amt. Fra 1. Januar 2007 kommunalt tilhørsforhold: Lolland kommune i Region Sjælland.

Aktører:
Note: Plejehjem for Tillitse landkommune. I kælderen havde kommunekontoret for den nye Rudbjerg kommune to lokaler i kælderen. Rudbjerg kommune bestod i perioden 1.4.-1966 - 1.4.-1970 af Landkommunerne Arninge, Dannemare, Kappel, Tillitse, Vestenskov indlemmet i Rudbjerg kommune 6.1.-1966. Gloslunde-Græshave indlemmet i Rudbjerg kommune 1970.
Tilhørsperiode: 1.4.-1966-1.9.-1966
Opførelsesaar:
Fysisk
beskrivelse:
Teknisk
beskrivelse:
Bemærkninger: I dag har bygningen fortsat funktion som ældrecenter, går under navnet Kastanje Centret.
Anvendelse:

  
Bygning: Kløngevej 15
Adresse: Adresse: Kløngevej 15
By: Dannemare
Sogn: Tillitse
Matr.nr.: 6d
Note: Indtil 1. Januar 2007 kommunalt tilhørforhold: Rudbjerg kommune i Storstrøms amt. Fra 1. Januar 2007 kommunalt tilhørsforhold: Lolland kommune i Region Sjælland.

Aktører:
Note:
Tilhørsperiode: 1.9.-1966 - 1969
Opførelsesaar:
Fysisk
beskrivelse:
Teknisk
beskrivelse:
Bemærkninger:
Anvendelse: Borgmesterkontor 1985 - 1.1.-2007
Note: sekretariat, kommunaldirektør, borgmesterkontor. Udviklingsenheden Enheden arbejder med organisationsudvikling i hele kommunen. Herunder fortsat udvikling af den administrative struktur og opgavevaretagelse. Herudover påtager enheden sig konsulentopgaver for fagområder, serviceenheder og institutioner. Enheden er igangsætter og medvirker ved evaluering af tværgående projekter og andre udviklingsopgaver samt deltager i udviklingen af og opfølgningen på Drifts- og udviklingsaftalerne

Socialområdet 1985 - 1.1.-2007
Note: Social service løser opgaver/udbetaler ydelser inden for følgende områder: Dagpenge ved sygdom og fødsel. Kontanthjælp. Virksomhedspraktik/løntilskud. Revalidering. Flexjob. Integration af flygtninge. Ansøgning om førtidspension. Ansøgning om delpension. Ansøgning om efterlevelseshjælp. Beskæftigelsesprojekter.

Økonomikontor 1985 - 1.1.-2007
Note: Opgaverne omfatter blandt andet: Administration af kasse og regnskabsregulativ. Vedligehold af kontoplan. Registrering af diverse indbetalinger. Analyser/prognoser vedrørende kommunens indtægtsbudget (skatter/tilskud). Budgetopfølgning via gennemførelse af budgetkontroller. Likviditetsstyring.

IT-afdeling ? -1.1.-2007
Note: IT-området har ansvaret for driften af kommunens IT-systemer, herunder vedligehold af serviceinstallation samt servicering af såvel interne som eksterne brugere tilsluttet kommunens netværk.

Skole- og Kulturområde 1985 - 1.1.-2007
Note: Skole og familie. Skole og Familie arbejder med følgende områder: Børn og familier Rådgivning og støtte til børnefamilier. Hjælpeforanstaltninger efter serviceloven afsnit 2 til familier med særlige sociale problemer og handicappede børn. Sundhedspleje. Skolepsykologer. Tale- og hørepædagoger. Børnepasning og dagpleje Central pladsanvisning. Fripladsansøgninger. Børnehave, integrerede daginstitutioner og dagpleje De kommunale folkeskoler Margretheskolen (Fælleskommunal specialskole for Maribo, Holeby, Nysted og Rødby kommuner) Blæsenborgskolens Centerafdeling (amtskommunale centerklasser for hele amtet) Privatskoler Ungdomsskole Specialundervisning – Folkeskolens § 20, stk. 1 og 2 Visitation til Margretheskolen, centerklasserne på Blæsenborgskolen og andre foranstaltninger.

Teknik- og Miljøområdet 1985 - 1.1.-2007
Note: Det tekniske område: Vejvæsen, drift og anlæg af kommunale veje, herunder vintervedligeholdelse. Tilsyn med private veje. Rekreative områder, herunder parker og idrætsanlæg. Byggetilladelser. Kommunale bygge- og anlægsarbejder, herunder bygningsvedligeholdelse. El- og antenneforsyning i Maribo og Bandholmområderne. Vandforsyning i Mariboområdet. Tilsyn med private/almene vandforsyninger. Spildevandsforsyning - kloakker, renseanlæg og pumpestationer. Kollektiv trafik, herunder hyrevognskørsel. Varmeforsyning. Færgedrift. Miljøområdet: Miljøbeskyttelse. Tilsyn og godkendelser. Renovation og genbrug, herunder containerpladser. Renovation. Vandløb. Teknik og Miljø omfatter også Rensningsanlægget Hunseby Strand, Materielgården Idasminde, El-, vand- og antenneforsyningen og færgefarten til Askø.

Omsorgsforvaltning 1985 - 1.1.-2007
Note: Ældre og handicappede.

Løn- og Personalekontor 1985 - 1.1.-2007

Borgerservice ?-1.1.-2007
Note: Borgerservice varetager alle borgerhenvendelser på følgende funktioner/opgaver: Information. Det sociale ydelsesområde. Boligstøtteområdet. Kontante ind- og udbetalinger. Børnefamilieydelser, børnetilskud og underholdsbidrag. Teknik og miljø. Ejendomsskat. Forbrugsafgifter. Folkeregister. Skat og forskud. Inkasso. Helhedsorienteret sagsbehandling. Telefonomstilling.


  
Bygning: Rudbjergvej 21
Adresse: Adresse: Rudbjergvej 21
By: Dannemare
Sogn: Dannemare
Matr.nr.: 4f
Note: Indtil 1. Januar 2007 kommunalt tilhørforhold: Rudbjerg kommune i Storstrøms amt. Fra 1. Januar 2007 kommunalt tilhørsforhold: Lolland kommune i Region Sjælland.

Aktører:
Note: Bygningen var oprindelig bygget som en centralskole i 1940. Rudbjerg kommune flyttede ind i 1969. I 1973 blev der tilført en tilbygning på den sydlige side. I 1979-80 blev der tilført en tilbygning på den nordlige facade samt større ombygning indvendigt af kommunekontoret fortrinsvis for social- og skatteforvaltningen. Den indvendige ombygning drejede sig især om at få flere enkeltmandskontorer.
Tilhørsperiode: 1969-1.1.-2007
Opførelsesaar: 1940
Fysisk
beskrivelse:
Rød mustensbygning i etplanshus, hvor loftet også er indrettet til kontorfunktioner. Det ses tydeligt uden på bygningen, hvordan der først i 1973 blev en tilbygning på sydsiden og senere en tilbygning på den nordlige side af den oprindelige skolebygning.
Teknisk
beskrivelse:
Bemærkninger:
Anvendelse: Rådstue 1840 - 1874
Note: Rådhuset er opført i 1840 og nedtaget i 1874, tilsyneladende p.g.a., at det var bygget og indrettet dårligt (www.byhistorie.dk).


  
Bygning: Rudbjergvej 21
Adresse: Adresse: Rudbjergvej 21
By: Dannemare
Sogn: Dannemare
Matr.nr.: 4f
Note: Indtil 1. Januar 2007 kommunalt tilhørforhold: Rudbjerg kommune i Storstrøms amt. Fra 1. Januar 2007 kommunalt tilhørsforhold: Lolland kommune i Region Sjælland.

Aktører: Bygherre
Rudbjerg kommune

Note: Tilbygning 1973 pavillonbygning. Bygget syd for den oprindelige skolebygning. Grå, flad barakbygning. Bygges primært til socialforvaltning og skatteforvaltning. I den forbindelse bygges også en byrådssal.
Tilhørsperiode: 1973-1.1.-2007
Opførelsesaar: 1973
Fysisk
beskrivelse:
Tilbygning syd for den oprindelige skolebygning. Grå, flad barakbygning med store vinduespartier.
Teknisk
beskrivelse:
Bemærkninger:
Anvendelse: Rådhus 
Note: Borgmesterkontor, udvalgsværelser og byrådssal ombygget og udvidet i 1949.

Arresthus 
Note: Plads til 18 fanger. Med arrestreformen fra 19920-21 fulgte, at der blev bygget et nyt ting- og arresthus i Nybrogade. I 1921 flyttede tingstuerne og arresthuset til den nye politistation i Nybrogade. Arresthus blev revet ned og der blev bygget en rådhushave, i dag parkeringsplads.

Byrådssal 

Tinghus 
Note: 3 tingstuer. Med arrestreformen fra 19920-21 fulgte, at der blev bygget et nyt ting- og arresthus i Nybrogade. I 1921 flyttede tingstuerne og arresthuset til den nye politistation i Nybrogade.

Sprøjtehus 
Note: Sprøjtehus med flere porte til Tilegade.


  
Bygning: Rudbjergvej 21
Adresse: Adresse: Rudbjergvej 21
By: Dannemare
Sogn: Dannemare
Matr.nr.: 4f
Note: Indtil 1. Januar 2007 kommunalt tilhørforhold: Rudbjerg kommune i Storstrøms amt. Fra 1. Januar 2007 kommunalt tilhørsforhold: Lolland kommune i Region Sjælland.

Aktører: Bygherre
Rudbjerg kommune

Bygherrerådgivning
Dan-Projekt
Note1: Højrebygade 68, 4920 Søllested.
Note2: Rådgivende ingeniører & arkitekter, Højrebygade 68, 4920 Søllested.

Bygherreadministration og tilsyn
Teknisk forvaltning, Rudbjerg kommune

Note: Tilbygning på 252 kvadratmeter som foregik ved en sammenbygning med den nordlige facade (mod parkeringspladsen) og ombygning af selve kommunekontoret bl.a. byrådssal, social- og skatteforvaltningen.
Tilhørsperiode: 1979- 1.1.-2007
Opførelsesaar: 1979-80
Fysisk
beskrivelse:
Tilbygning i rød mursten med fladt tag. Bygget på den nordlige facade af den oprindelige skolebygning.
Teknisk
beskrivelse:
Bemærkninger:
Anvendelse: Administrationsbygning