Retur Forside | Oversigt over lokaliteter | Luk dette vindue


375 - 43 Torkilstrup landsbyTORKILSTRUP tilhører den store gruppe af „torper", der opstod i årene 1000 - 1250 ved udflytning fra eksisterende landsbyer. Nørre Alslev Kommune har femten sådanne torp-byer, hvis endelser i tidens løb er blevet til -rup og -trup. Torkilstrup betyder således „Torkils udflytterby".


Torkilstrup Kirkes ældste del er fra sidste halvdel af 1100-tallet, og kirken er placeret nær grænsen til „moder-byen" Gundslevmagle.


Omkring 1250 ejede en enkelt mand mere end halvdelen af landsbyen. Heri ses begyndelsen til den lille herregård „Torkilstrupgård", der dog først nævnes i 1452. Den brændte 1662, men dele af voldgraven er endnu bevaret.


Efter 1662 ejede Kronen alle byens gårde. Ved krongodssalget 1766 kom Torkils-trup under Skørringe.


Byen har en fint bevaret struktur og er et godt eksempel på en „uregelmæssig vejby", mens nabobyen Gundslevmagle (se 375-42A) er et skoleeksempel på en stærkt reguleret „vejforteby".


Torkilstrup har bevaret tre markante 1700-talsbygninger: Rytterskolen, Præstegården og Stubmøllen, hvoraf de to sidstnævnte er bygningsfredede.Den oprindelige „vejby":


Kirke. Lang, lav og hvidkalket kirke („Lange Maren") opført af kløvet kamp og kridt, med røde tagsten. Kirkegården hegnet af gærde af kløvede sten i cement. På kirkegården et nyere kapel.


Præstegård. (Torkilstrupvej 14) Lang bindingsværksbygning med kort tværfløj i øst. Bygget 1763, og gennemgribende restaureret i 1909. I syd dele af en yngre avlsbygning. Alt hvidkalket og med stråtag. Præstegården blev fredet 1950. Stor præstegårdshave med kastanieallé og damme. Mod vej en mindesten (rejst 1889):

DIGTEREN

B.S. INGEMANN

FØDTES HER

I TORKILSTRUP 28. MAJ 1789"


Nær kirkegårdsmuren en mindesten (rejst 1946) over en frihedskæmper, søn af daværende sognepræst:


„ BEBOERE I TORKILSTRUP-LILLEBRÆNDE

REJSTE DENNE STEN FOR

EBBE RØRDAM

FØDT I HVILSAGER 10.1.1925

FALDEN FOR SIT LAND 16.3.1945"


Tre gårde. Tre af gårdene ligger på deres oprindelige plads, ligesom præstegården.

Alle gårdene i byen har bevaret deres gamle, trelængede avlsbygninger.

(Torkilstrupvej 20). Stuehus i gule sten. Avlsbygninger i tre længer, ligeledes i gule sten. Alt med røde tegl. Desuden en række nyere svinestalde i gule sten og med eternittag.

(Torkilstrupvej 15). Stuehus på høj sokkel i kløvede marksten og hvidkalket mur med elegante kviste. Avlsbygninger i tre længer, delvist i bindingsværk og med eternittag.


Torkilstrup Mølle

Torkilstrup Mølle


(Torkilstrupvej 21). Stuehus i røde og gule sten og med skiffertag. Avlsbygninger i tre længer, delvist i bindingsværk, delvist i gule sten og med eternittag.


Torkilstrupgårds voldgrav. Bag den nuværende gård (Torkilstrupvej 21) er der bevaret en rest af den middelalderlige gårds voldgrav.


Haver, træer og markhegn. Mange velholdte haver med hække, alléer og fritstående træer. Ved bygaden står to bemærkelsesværdige, gamle asketræer, der tidligere har været stynet - formentlig for at levere skafter til forskelligt håndværktøj. Træerne står ved præstegårdens indkørsel (Torkilstrupvej 14), overfor smedjen og overfor en af gårdene (Torkilstrupvej 20). Enkelte af de gamle markhegn er bevaret. Det mest markante på et langt jorddige nord for byen.


Rytterskolen. (Torkilstrupvej 19) Hvidkalket hus med eternittag, opført 1722 og senere tilbygget. Rytterskoletavlen mangler.


Nyere skole. (Torkilstrupvej 22). Stor lærerbolig i vest og skolefløj i øst. Mellem disse en skolegård med en gammel lind. Skolegården afgrænses mod vej af mur og store murpiller. Alt opført i røde sten og sortglaserede tegl i 1912. Skolen nedlagt 1972. Begge bygninger nu indrettet til beboelse. Bagbygning i røde sten med fladt tag. På byens „degnejord", øst for præstegården ligger et hus (Torkilstrup Huse 2), der er bygget i samme materialer som skolen, formentlig lærerbolig.


Gadekær. (Øst for Torkilstrupvej 15). Gadekær, delvist med cementkanter. Byens gamle gadekær, der lå ved skolen (Torkilstrupvej 22) er for ikke særlig længe siden blevet fyldt op og fremtræder nu som et græsareal.


Smedje. (Torkilstrupvej 7). Langt stuehus med frontspids i røde sten og med røde tegl. I vest sammenbygget med en lang, hvidkalket smedje med cementtagsten.


Torkilstrup Frostbox. (Torkilstrupvej 18). Lille rødstenshus med røde tegl, nu inddraget som beboelse.


Torkilstrup Mølle. (Torkilstrupvej 10 A) Stubmølle nævnt første gang 1655, ombygget 1743, beklædt med sorttjæret spån. Fredet 1959. På landsplan er blot 10 stubmøller - bl.a. Torkilstrup mølle - bevaret på deres oprindelige plads.


Bageri. (Torkilstrupvej 10). Stuehuset nedrevet. Bageribygningen er nu beboelse og bagbygningen autopladeværksted. Disse bygninger i gulkalket puds. Forhuset har eternittag og baghuset har røde tegl.


Brugs. (Torkilstrupvej 32). Lang gulstensbygning med frontspids, butiksruder i vestenden. Stor bagbygning, ligeledes i gule sten. Alt med røde tegl. I forlængelse af bagbygningen et lavere baghus med bliktag. Brugsen blev nedlagt 1972, men fungerede som købmandsforretning til 1989.


Snedkerværksted. (Torkilstrupvej 26). Langt, nu vandskuret hus med eternittag. Bagbygning i gule sten og med bliktag.


To transformatorer. Øst for byen en gulmalet transformator med røde tegl (Torkilstrup 2038). Syd for byen en, ligeledes gulmalet transformator med fladt tag (Torkilstrup Huse 2036).


„Rødeled":


Byvæksten i dette århundrede er fortrinsvis foregået lidt øst for den gamle „vejby". Ved „Rødeled", der formentlig må være et af byens gamle led findes en markant bebyggelse, der fremtræder som en husrække omkring forsamlingshuset fra 1903. Bebyggelsen domineres af villaer fra århundredeskiftet, formentlig bygget af ældre landmænd, som aftægtshuse.


Forsamlingshus. (Lillebrændevej 60) Lang bygning med tværfløj i midten. Fritliggende baghus. Alt pudset, gul- og hvidmalet og med eternittag. Facadefelt i cement: „Forsamlingshus 1903".


Fire villaer. (Lillebrændevej 50, 52, 62 og 66). Alle med frontspids og i røde sten og alle med et stort baghus. De to sidstnævnte huse har bevaret de oprindelige tegltage. Hhv. sorte, glaserede og røde tegl.


Købmand. (Lillebrændevej 70). Højt, nu gulmalet hus med gulmalet baghus. Begge med røde tegl. Købmandsforretningen nedlagt o. 1985 og huset indrettet til beboelse.


Jordemoderhus. (Lillebrændevej 56) Lille gulmalet hus med røde cementtagsten.


Vandværk. (Lillebrændevej 58) Opført 1941 i røde mursten og røde tegl.Villaen ved Forsamlinghuset


Sårbarhed:
Torkilstrup landsby er sårbar over for væsentlige ændringer i byens struktur, og bygningerne er sårbare over for forfald, nedrivninger og væsentlige ændringer af arkitektur og omgivelser. De endnu bevarede, ubebyggede tomter efter udflyttede gårde er sårbare over for bebyggelse og slørende tilplantning. De gamle stynede aske ved bygaden er sårbare over for gravning i et område, der svarer til kronens projektion. Byens visuelle fremtræden er sårbar over for ny bebyggelse og slørende tilplantning. Landskabet i øvrigt sårbart over for yderligere rydning af levende hegn.

Udskriv ovenstående


Retur Forside | Oversigt over lokaliteter | Luk dette vindue